top of page
IMG_0249.HEIC

Vďaka 7 rokom skúseností ako školiteľ v regulovaných odvetviach som dosiahol dobré výsledky pri zavádzaní riešení umelej inteligencie v 8 krajinách EÚ. Posledné 3 roky aktívne pracujem ako konzultant a školiteľ so špecializáciou na oblasť umelej inteligencie.

 

Som publikovaným autorom na témy súvisiace s umelou inteligenciou a od roku 2019 pozorne sledujem vývoj AI Act regulácie.

 

V súčasnosti aktívne spolupracujem s verejne obchodovanými spoločnosťami, ktorým poskytujem konzultačné a školiace služby s cieľom zabezpečiť ich súlad s AI Act reguláciou.

 

Odporúčania a ďalšie informácie o mojej práci nájdete na mojom LinkedIn profile.

AI Act regulácia

Dňa 13. marca 2024, Európska únia otvorila novú éru prijatím AI Act - prvou komplexnnou právnou reguláciou, ktorá upravuje používanie systémov Umelej Inteligencie (UI). Toto nariadenie, ktoré mení pravidlá hry, má vplyv na každý orgán verejnej moci a súkromné organizácie pôsobiacu v členských štátoch EÚ.

 

Čas beží. Máte len 6 mesiacov na to, aby ste zabezpečili, že vaše systémy UI nebudú na zozname zakázaných systémov. Ak používate vysoko rizikovú umelú inteligenciu, budete musieť splniť prísne požiadavky do 18 až 24 mesiacov. Nedodržanie pravidiel regulácie AI Act môže mať za následok viac než len nedodržanie právnych predpisov - tým, ktorí ich nedodržia, hrozia značné pokuty aj poškodenie dobrého mena.

Vymedzenie pojmu "systém umelej inteligencie" v regulácii AI Act je veľmi nejasné a môže zahŕňať všetko od modelov strojového učenia až po pokročilé analytické a štatistické nástroje a modely. Určenie toho, čo spadá do rozsahu pôsobnosti regulácie, predstavuje významnú výzvu na dosiahnutie úplného súladu. Rámec regulácie si však vyžaduje viac než len pochopenie jeho pravidiel - vyžaduje, aby organizácie disponovali technickými zručnosťami na vývoj robustných systémov UI, ktoré sú plne v súlade, čo si vyžaduje mať tím vysokokvalifikovaných technických odborníkov.

 

Aby sme vás mohli dobre navigovať týmto regulačným rámcom, naše služby zahŕňajú rozsiahle kurzy a špecializované poradenstvo prispôsobené špeciálne vašim potrebám. Naším cieľom je poskytnúť vašej organizácii vedomosti aj technické odborné znalosťami potrebnými na vytvorenie systémov UI, ktoré nielenže spĺňajú požiadavky AI Act regulácie, ale spĺňajú aj etické normy

 

Povedomie o AI Act regulácii

Zvýšte povedomie o regulácii AI Act vo vašej spoločnosti pomocou našich dynamických seminárov a workshopov. Každé stretnutie je starostlivo prispôsobené tak, aby zapojilo a vzdelávalo rôzne zainteresované strany a zabezpečilo komplexné pochopenie vplyvu a rozsahu pôsobnosti regulácie.

Podpora spolupráce medzi tímami

Preklenujeme "priepasť" medzi právnym, IT a obchodným oddelením prostredníctvom našich osvedčených metodík, ktoré podporujú efektívnu spoluprácu, komunikáciu a spoločné porozumenie, čo je nevyhnutné na dosiahnutie bezproblémového dodržiavania predpisov regulácie.

Špecializované tréningové programy

Ponúkame špecializované programy určené pre kľúčové oblasti ako je právne oddelenie, audítory a vývojári. Tieto programy sú navrhnuté tak, aby každá skupina získala potrebné vedomosti či technické zručnosti na efektívnu orientáciu v regulácii AI Act v rámci svojej profesie.

Audit systémov umelej inteligencie

Využite naše rozsiahle poradenské a audítorské služby, v rámci ktorých vykonávame podrobné hodnotenia vašich systémov umelej inteligencie. Naším cieľom je zabezpečiť, aby postupy vašej organizácie boli v úplnom súlade s reguláciou a spĺňali jej požiadavky.

Služby na podporu nasadenia UI systémov

Podporujeme organizácie pri nasadzovaní systémov UI od externých poskytovateľov. Pôsobíme ako dôležitý most medzi vaším tímom a poskytovateľmi UI a pomáhameso zhromažďovaním všetkých potrebných informácií a dokumentácií od poskytovateľa. Zabezpečíme, že nasadenie vášho nového systému UI bude efektívne a plne v súlade s reguláciou.

Príprava na AI Act pre Business Profesionálov

Pre koho je tento kurz určený?

Ste business stakeholder alebo odborník v určitej doméne, ktorý prichádza do kontaktu s projektami, ktoré využívajú inteligentné algoritmy? Napríklad:

 • Odosielanie e-mailových marketingových kampaní, ktoré sú prispôsobené jednotlivcom alebo skupinám klientov.

 • Výpočet pravdepodobnosti zlyhania splatenia úveru alebo skóre rizika pre retailových klientov.

 • Odhaľovanie podvodných transakcií alebo nelegálnych finančných praktík prostredníctvom data mining-u.

 • Predpovedanie pohybov na akciovom trhu

Ak je niečo z predchádzajúcich príkladov súčasťou vašej každodennej práce, tak je pre vás tento kurz relevantný. Európska Únia predstavila zákon týkajúci sa umelej inteligencii nazvaný AI Act. Táto nová regulácia je zameraná na algoritmy umelej inteligencie, ktoré sú dnes súčasťou širokej škály projektov a bankových produktov. Ak by ste si to chceli predstaviť intuitívne, zatiaľ čo GDPR reguluje dáta, s ktorými pracujeme, AI Act reguluje algoritmy, ktoré nad nimi vytvárame.

 

Čo tento kurz poskytuje?

 • Základné znalosti AI Act: Definícia umelej inteligencie, klasifikácia algoritmov na základe rizika, všeobecné pravidlá, zakázané praktiky, klasifikácia a požiadavky na vysoko rizikové systémy umelej inteligencie

 • Spúšťacie mechanizmy a upozornenia: Kedy a prečo by som mal osloviť kolegov z právneho oddelenia?

 • Kontakty a procesy: Čo mám robiť a koho presne mám osloviť? Čo môžem očakávať, že sa stane potom?

 

Špecifiká kurzu:

 • Dĺžka kurzu je (2-)3 hodiny

 • Kurzu prebieha online alebo onsite

 • Množstvo účastníkov: 30

 

Vstupné požiadavky:

Tento kurz nemá žiadne vstupné požiadavky.

Príprava na AI Act pre Developerov

Pre koho je tento kurz určený?

AI Act prináša mnoho požiadaviek na to, aby naše systémy umelej inteligencie boli v súlade s týmto európskym zákonom. Dôležité je uvedomiť si, že široká škála systémov, ktorú by sme zvyčajne za AI nepovažovali, bude teraz ako AI definovaná, a teda aj  regulovaná. Tu je niekoľko príkladov:

 • Model strojového učenia, ktorý predpovedá, ktorý výrobok si zákazník kúpi.

 • Logistický regresný model, ktorý počíta riziko nesplácania úverov.

 • Model strojového učenia, ktorý odhaľuje podvodné transakcie.

 • Generatívny model používaný na vytvorenie interných dokumentov alebo kódu.

 • Chatbot, ktorého sa zákazníci môžu pýtať používať otázky.

Ak pracujete na podobných systémoch, ako je uvedené vyššie, môžete sa považovať za AI developera a tento kurz je pre vás veľmi relevantný.

 

Čo tento kurz poskytuje?

Čo môžete ako developer v nadchádzajúcich mesiacoch alebo rokoch očakávať v súvislosti s AI Act?

 

 • Po prvé, vašou úlohou nebude študovať podrobnosti tejto komplexnej regulácie a snažiť sa, aby bol váš AI systém v súlade s týmto zákonom. Dá sa však očakávať, že za vami príde interný právny zástupca a bude od vás požadovať informácie ohľadom AI systému, na ktorom pracujete alebo za ktorý ste zodpovedný. Jeho úlohou bude zabezpečiť, aby bol AI systém v súlade so zákonom. Vaša úloha bude poskytnúť mu čo najviac objektívnych informácií o danom systéme umelej inteligencie. Tieto informácie následne právny zástupca posúdi a poskytne odporúčania na súlad s AI Act. 

 • Po druhé, AI Act prináša praktiky, ktoré developeri AI systémov bežne neprijímali. Napríklad, ak sa AI systém považuje za vysokorizikový, musia byť doň implementované komponenty na jeho ochranu pred otravou dát (data poisoning), útokmi protivníka (adversarial attacks) alebo musí obsahovať mechanizmy na zaznamenávania logov s ohľadom na transparentnosť.

Tento kurz je zameraný na nasledovné dva body. Po kurze:

 • budete vedieť efektívne komunikovať so svojimi internými právnymi kolegami na to, aby bol váš AI systém v súlade s reguláciou AI Act,

 • budete poznať nové technické požiadavky, ktoré prináša regulácia AI Act.

 

Obsah kurzu:

 • Úvod do regulácie AI Act: Základná terminológia pre efektívnu komunikáciu s osobami z právneho oddelenia. Definícia umelej inteligencie, klasifikácia na základe rizika, všeobecné pravidlá, zakázané praktiky, klasifikácia a požiadavky na vysoko rizikové systémy umelej inteligencie.

 • Architektúra AI systémov: Úlohy a prístupy v modeloch umelej inteligencie, rodiny modelov strojového učenia, komponenty dátového inžinierstva, nasadzovanie modelov do produkcie a komponenty infraštruktúry.

 • Nástroje a rámce pre AI systémy: Interaktívna diskusia s účastníkmi, prehľad bežných nástrojov a ich užitočnosti.

 • Písanie technickej dokumentácie pre (vysoko rizikové) AI systémy: Všeobecný popis AI systému, podrobnosti o developmente AI systému, monitorovanie, fungovanie a riadenie AI systému.

 • Tvorba logovania záznamov pre (vysokorizikový) AI systém: Nástroje a rámce pre efektívny logging, pochopenie požadovaných a relevantných logov, logovanie údajov a ich pôvodu.

 • Development presných, robustných a bezpečných AI systémov: Výber vhodných metrík a referenčných hodnôt na presnosť AI systému, robustnosť zameraná na dáta a AI model, integrita dát, otrava dát a modelov (data poisoning), testovanie modelu.

 

Špecifiká kurzu:

 • Dĺžka kurzu: 3 dni

 • Kurz prebieha online alebo onsite

 • Kurz obsahuje praktické ukážky pre relevantné komponenty kurzu

 • Množstvo účastníkov: 10 participants. Takáto malá skupina umožňuje, aby časť kurzu „Nástroje a rámce pre AI systémy“ bola interaktívna. Účastníci môžu navzájom komunikovať o infraštruktúre a modeloch, ktoré používajú. Získajú tým širší pohľad a spätnú väzbu od inštruktora.

 • Záverečná skúška (v trvaní do 3 hodín): Malá simulácia toho, čo môže byť od developera požadované: objektívne popísať AI systém alebo napísať technickú dokumentáciu.

 

Vstupné požiadavky:

 • Predchádzajúce skúsenosti s programovaním (napr. R alebo Python)

 • Predchádzajúce skúsenosti v oblasti dátovej vedy a strojového učenia (napr. risk modeling, propensity modeling)

final.png
final.png

EU AI Act Compliance kurz

Vstúpte do sveta AI Act regulácie a dodržiavania jej predpisov s naším komplexným kurzom. Tento kurz je ideálny pre každého, kto chce demystifikovať zložitosť zákona o umelej inteligencii, a poskytuje praktické poznatky. Kliknutím na tlačidlo nižšie získate ďalšie informácie.

Kontaktujte ma

Nestraťte sa v zložitom prostredí regulácie. Obráťte sa na mňa a prekonzultujme, ako môžu moje poradenské a školiace služby pomôcť vašej organizácii v novej ére riadenia AI systémov.

Môžete si zarezervovať 30-minútovú konzultáciu, ktorá je zdarma alebo ma v prípade otázok kontaktovať e-mailom alebo telefonicky.

+421 951 477 080

bottom of page